Документа

Статут и правилници

Правилник о безбедности ученика

Правилник понашања

Пословник о раду ученичког парламента

Пословник о раду школског одбора

Пословник о раду савета родитеља

Пословник о раду Наставничког већа

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о канцеларијском и архивском пословању

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика са ДКР

Правилник о ЗПЛ

Правилник о понашању запослених у спречавању сукоба интереса

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о оцењивању

Правилник о организацији и систематизацији

Статут

Правилник о употреби мобилних телефона

Законски оквир

Законски оквир система образовања и васпитања

Закон о основама система образовања и васпитања

Годишњи план

Годишњи план рада школе 2023/2024

Савет родитеља

Савет родитеља документ

Школски програм - чланови школских тимова

Школски програм за први циклус основног образовања и васпитања

Школски програм за други циклус основног образовања и васппитања

Заједнички део школског програма

Састав школских тимова

Развојни план школе

Развојни план

Извештај

Извештај 2021/2022.

Годишњи извештај директора 2021/2022.

Извештај о раду директора школе 2022/2023.

Извештај о остваривању ГПРШ 2022/2023.

Информатор о раду

Информатор о раду

Јавне набавке

Одлука о додели уговора електрична енергија

Одлука о додели уговора

Правилник о јавним набавкама

Јавни позив за реализацију наставе у природи и екскурзија за школску 2021/22. годину

Електрична енергија

Уредба о закупу школског простора

План јавних набавки