Резултати са Завршног испита на крају школске 2020/21. године

https://lazarsavatic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/12/555-7607975739.zip

Информације о Завршном испиту на крају школске 2021/22. године

Завршни испит за ученике осмог разреда одржаће се 22,23. и 24. јуна 2022. године. Ученици ће и ове године полагати тест из математике, српског језика и комбиновани тест из историје, географије, биологије, физике и хемије.

Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског односно матерњег језика, математике и на комбинованом тесту из природно-научних и друштвено-научних предмета.

На основу успеха на завршном испиту ученик може да освоји највише 40 бодова, односно највише по 13 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика и математике и 14 бодова на комбинованом тесту.

Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабере и затим помножи бројем четири (4).
На основу општег успеха од шестог до осмог разреда кандидат може да оствари највише 60 бодова.

Пробни завршни испит одржаће се 25. и 26.3.2022. године.

Након завршетка школске године у периоду од 11.6. до 24.6.2019. године, у школи ће бити организована припремна настава за ученике осмог разреда, коју ће реализовати предметни наставници.

Такође, одређени број наставника континуирано током школске године, реализује припремну наставу за ученике који то желе у просторијама школе након завршетка часова редовне наставе.