Пројекти

ДОСАДАШЊЕ УЧЕШЋЕ ШКОЛЕ У ПРОЈЕКТИМА

Школа се редовно укључује у програме и пројекте које реализују Министарство просвете и заводи и по правилу је у пилот пројектима.

Целодневна настава
ОШ „Лазар Саватић“ је зачетник целодневне наставе у Србији.
Од 1. септембра 1970. године се са свим ученицима васпитно-образовни рад заснива на принципима целодневног рада, као и у још осам школа у Београду.

Основни циљ и смисао целодневог рада са ученицима је социјално, педагошко и животно реаговање на потребе породица у којима су оба родитеља у радном односу, као и настојање да се створе истински услови да успех ученика што мање зависи од социјалног статуса и друштвене моћи родитеља…


Међутим, настале економске тешкоће, трансформације организовања, слаба координација међу просветним чиниоцима и друго доводи до кризе целодневних школа. Нагло се укидају стимулације свих врста и подстичу гашења целодневних одељења у старијим разредима, тако да шк. 1987/88. године целодневно раде само ученици млађих разреда, а касније се целодневни рад организује само у првом и другом разреду.

Фотографије

Здрава школа

Почетком 1991. године започет је рад на реализацији Пројекта „Здрава школа“ у Србији. Овај пројекат је део истоветног пројекта којим руководи Светска здравствена организација. Носилац Пројекта је Медицински факултет у Београду – Институт за социјалну медицину, Медицински факултет у Новом Саду, Завод за здравствену заштиту, а пројекат је добио подршку Минстарства просвере Републике Србије.

Фотографије

Школа без насиља


Реализација Програма „Школа без насиља“ је започета школске 2005/06. године. Наша школа је била међу првих седам школа које су започеле овај пројекат у Републици Србији. Програм спроводи УНИЦЕФ у сарадњи са Министарством просвете, Министарством здравља, Министарством рада, Саветом за права детета владе Републике Србије, а од 2008/09. године и са Министарством унутрашњих послова и Министарством омладине и спорта.


Главни циљ овог програма је стварање безбедне и подстицајне средине за учење, рад и развој. У оквиру овог програма насиље је дефинисано као сваки облик понашања који има за циљ намерно наношење психичког или физичког бола другима.

Фотографије

Школски полицајац


Пројекат „Школски полицајац“ се реализује у сарадњи са Министарством унутрашњих послова и Министарством просвете. Пројекат је у нашој школи отпочео од почетка и били смо пилот школа у који је било укључена 21 школа. Касније, 2012. године у Србији је 311 школских полицајаца било задужено за 568 школа. За нашу школу је задужен један школски полицајац.


Школски полицајац је укључен у рад Тима за заштиту од насиља.

Наш школски полицајац, Жељко Козарев, добитник Светосавске награде. Савиндан 2006. године.

Фотографије

Школа спорта


Савез за школски спорт Србије је невладина организација и бави се организацијом школских спортских такмичења. Савез је покренуо Пројекат „Спорт у школе“ који окупља децу од 1. до 4. разреда основне школе и подстиче их да се баве спортом.


Промоцију школског спорта у нашој школи, једној од 40 колико их је обухваћено у Србији, је извршила тадашња министарка спорта Алиса Марић, априла 2013. године.

Фотографије

Превенција малолетничке деликвенције


Програм „Превенције малолетничке деликвенције“ у основним, па и у нашој, школама започео је са реализацијом 2007/08. године. Израда програма на нивоу школе базирана је на потенцијалима у оквиру свеукупне реализације свих програма на нивоу школе и сарадње са локалном заједницом.

Фотографије

Развионица


Наша школа је једна од 41 школе у Србији која је укњучена 2013. године у пројекат „Развионица“ Циљ овог пројекта је даљи развој образовања у Србији, кроз јачање „троугла знања“, који чине едукација, истраживање и иновација, а кроз побољшање учинка образовног система.


Развионицу финансира Европска унија, а носилац пројекта је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Фотографије

Активно учење


Читав Пројекат „Активно учење“ изводи се у нашој земљи уз помоћ УНИЦЕФ-а који је финансирао извођење и омогућио коришћење експертских знања агенција за образовање Уједињених нација. У реализацији Пројекта постоји подршка Министарства просвете Републике Србије које је пројекат укључило у свој програм стручног усавршавања.


Наставно особље наше школе прошло је обуку у оквиру овог Пројекта у периоду од 2000. до 2002. године. Пројекат је заживео у реализацији и имплементиран је у све видове рада са ученицима.


Напомена: Подсетити се овх семинара и било би добро нешто од тога и примењивати: ученик као субјекат, разноврсни облици и методе рада, заснованост наставе на ученичким искуствима и закључивањима, распоред (функционални) столова у учионици, и др.

Фотографије

Професионална оријентација


Школске 2012/ 13. школа се укључла уреализацију овог пројекта, са још 10 шкла Земуна. У пројекат смо се укључили као БОШ , односно менторска школа за групу школа из Земуна. Обуку је прошло 7 чланова колектива, представници родитеља и локалне заједнице. Програм се реализује у сарадњи са немачком невладином организацијом ГИЗ и Националном службом за запошљавање. Обохваћени су ученици седмих и осмих разреда.. Израђен програм рада и план имплементације програма за школу.

За реализацију пројекта је важна и сарадња са локалном заједницом и заједничке активности свих претпостављених учесника у реализацији Програма ПО. Концепт програма ПО се остварује кроз пет корака: самоспознаја, информисање о занимањима и каријери, упознавање са путевима образовања, реални сусрети са светом рада и одлука избору будућег занимања и пута образовања. предвиђено је да се програма реализује кроз радионице и посете различитим оранизацијама и институцијама.

Програм предвиђа рад школског тима, вршњачког тима, менторски рад и пружање различитих услуга школе везаних за ПО.

Фотографије

Осигурање квалитета завршних испита


Пројекат који је започет школске 2010/2011. године, на предлог Школске управе Београд. Школа је сарђивала са међународним експертима ангажованим од стране Министарства просвете – тимом Питера Могенсена и представницима Школске управе у циљу презентовања искуства са завршних испита.

У оквиру овог пројекта представници школе били су ангажовани на изради Стручног упутства за спровођење завршног испита.

Фотографије

Пилот пројекат „Екстерно вредновање рада школа“


Реализација у октобру 2010. Представници неколико Школских управа и Министарства просвете први пут у Србији спровели екстерно – спољашње вредновање рада школе пред менторима из Шкотске и Норвешке. Презентација искуства из овог пројекта на две међународне конференције у Београду.

Фотографије